Procedura przeglądu miotu w ZKwP O/Piotrków Trybunalski

 Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych, hodowca posiadający szczenięta ma obowiązek przedstawienia miotu Oddziałowej Komisji Hodowlanej (przegląd powinien się odbyć między 6 a 12 tygodniem życia szczeniąt) w celu weryfikacji ich stanu zdrowia oraz wyrobienia potrzebnych dokumentów. 

1. Zobowiązania hodowcy. 

W związku z powyższym, hodowca zobowiązany jest do dopełnienia formalności oraz przedstawienia następujących dokumentów: 

a) W ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt.

b) karta krycia (do zakupu w Oddziale)- przy kryciu za granicą właściciel suki jest zobowiązany wykupić w swoim oddziale kartę krycia i uzyskać na niej potwierdzenie krycia, a także uzyskać: kserokopię rodowodu reproduktora i ewentualnie potwierdzenie krycia  wg przepisów obowiązujących w danym kraju; 

c) karta miotu (do zakupu w Oddziale); 

d) potwierdzone przez lekarza weterynarii wykonanie znakowania szczeniąt poprzez zachipowanie (druk umieszczony w zakładce druki do pobrania); 

d) książeczki zdrowia szczeniąt wraz z potwierdzeniem wykonanych szczepień i odrobaczeń, adekwatnie do wieku szczeniąt; 

e) w przypadku krycia reproduktorem zagranicznym:

– kopię rodowodu reproduktora,

– w przypadku krycia nasieniem chłodzonym lub mrożonym informację od weterynarza dokonującego zabiegu potwierdzającą;

; dane psa reproduktora -rasa, nr  chip

; datę chłodzenia/ mrożenia nasienia

; datę i miejsce wykonania inseminacji

f) kopie/skany dokumentów potwierdzających uzyskane tytuły rodziców (championaty) oraz kopie/skany ich certyfikatów badań. Bez tego tytuły i badania nie zostaną umieszczone na metrykach. 

g) ,, wklejki,, z nr chip do wklejenia w metrykach 

 2. Przegląd miotu.

 Przegląd miotu przeprowadzany jest w hodowli, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt, po wcześniejszym (minimum dwutygodniowym) uzgodnieniu terminu z kierownikiem sekcji. Hodowca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu członków Komisji do hodowli. W wyjątkowych sytuacjach przegląd miotu może odbyć się w siedzibie Oddziału, po wcześniejszym (minimum dwutygodniowym) uzgodnieniu tego faktu i wyrażeniu na niego zgody przez kierownika sekcji. Do przeglądu należy wówczas przedstawić również matkę szczeniąt. 

3. Zobowiązania Komisji Hodowlanej. 

Komisja hodowlana podczas przeglądu: 

a) weryfikuje przedstawioną przez hodowcę dokumentację; 

b) dokonuje oceny każdego przedłożonego szczenięcia, a w szczególności zgodność znakowania, zgryz, prawidłowość rozwoju (stan fizyczny i psychiczny szczenięcia), warunki chowu (podczas odbioru w hodowli); 

c) wypełnia Protokół Kontroli Miotu, w którym dokonuje wszystkich koniecznych adnotacji (hodowca otrzymuje oryginał);

 d) może zobowiązać hodowcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub podjęcia innych niezbędnych czynności; 

e) udziela hodowcy potrzebnych wskazówek; 

f) informuje o dalszych procedurach i terminach; 

g) ocenia warunki odchowu szczeniąt i innych psów w hodowli. 

4. O metrykach 

Na podstawie wniosków Komisji oraz sporządzonego przez nią Protokołu Przeglądu Miotu, występuje się o wydanie metryki urodzenia dla każdego szczenięcia z osobna. Metryka jest ważna wyłącznie na terenie Polski i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym z Oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce oraz uzyskania rodowodu z numerem PKR.

 W przypadku szczeniąt wysyłanych za granicę RP, hodowca występuje do swojego Oddziału z wnioskiem o wydanie szczenięciu rodowodu eksportowego (załącznik do metryki na rodowód eksportowy, umieszczony w zakładce „druki do pobrania”). Wniosek ten za pośrednictwem Oddziału przesyłany jest do Biura Zarządu Głównego ZKwP, który wystawi rodowód eksportowy. Te dokumenty stanowią podstawę do zarejestrowania psa zarówno w kraju, jak i za granicą.  Niezbędne dokumenty do otrzymania metryk to: karta miotu, karta krycia, potwierdzenie znakowania, protokół przeglądu miotu oraz opłacona składka członkowska na dany rok. Wszelkie opłaty za przegląd miotu i poszczególne jego dokumenty/formularze pokrywa hodowca wg cennika (zakładka „opłaty”).